חיפוש
Close this search box.

דף הבית » רשויות » מס הכנסה » מדריך להגשת בקשה להחזר מס
חדשות האתר

מאמרים חדשים

קטגוריות
ארכיון מאמרים
פברואר 2024
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

מדריך להגשת בקשה להחזר מס

מדריך זה נועד למי שאינם חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה, אך מעוניינים להגיש אותו כבקשה להחזר מס. כאן תוכלו לקבל מידע על הזכויות שלכם, על תהליך הגשת הדוח והאישורים, ולהבין מהן הטבות המס שאתם זכאים להן כעובדים שכירים.

מי הם החייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה

דברי הסבר למילוי דוח שנתי בטופס 135
 

 • יש למלא את הטופס בשלמותו, על כל סעיפיו. 
 • מילוי הדוח בחסר, עלול לגרום לטעויות ולעיכובים בטיפול בו.

בן זוג רשום:

 • אם אין לכם בני או בנות זוג – אתם בן הזוג הרשום.
 • בני זוג נשואים יכולים לבחור מיהו “בן הזוג הרשום”, בתנאי שהכנסת  בן זוג היא לפחות רבע מהכנסת בן זוגו. 
 • הבחירה תהיה בתוקף למשך 5 שנים לפחות.

שדות 277, 278 

 • יש לרשום את פרטי חשבון הבנק המתנהל על שמכם, שאליו אתם מבקשים להעביר את החזר המס, אם תימצאו זכאים לו בעקבות הגשת הדוח. 
 • יש לצרף לדוח אישור מתאים על פרטי חשבון הבנק (למשל: צילום המחאה, אישור מהבנק ואחרים).
 • לידיעתכם, יתרת המס להחזר או לתשלום, צמודה למדד ונושאת ריבית מסוף השנה, שבה שולם מס ביתר.

שדה 150 /170: הכנסה שאינה חייבת בניהול ספרים

 • יש לרשום הכנסה שאינה ממשכורת, למשל: שכר סופרים או מרצים, שכר דירקטורים או אומנים, אם לא נדרשות הוצאות כנגד הכנסה זו. 
 • אם אתם דורשים הוצאות, עליכם למלא את טופס 1301 – דוח שנתי ליחיד ונספח א’ לאותו טופס.

שדה 250 /270: תקבולים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי

 • יש לרשום תקבולים והחזרים חייבים במס ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי לעובדים שאינם מדווחים כשכירים, למשל:
  • דמי אבטלה. 
  • דמי לידה. 
  • שמירת היריון. 
  • תגמולי מילואים. 
  • דמי פגיעה בעבודה ואחרים.
 • לתשומת ליבכם: תשלומים  ששולמו לכם כעובדים שכירים, ידווחו בשדה 158/ 172 שלפניכם.

שדה 158 /172: משכורת ושכר עבודה

 • יש להעתיק מטופסי 106 את סך כל התשלומים החייבים במס. הסעיף בטופס 106 זהה למספר השדה בדוח, כלומר 172/158.
 • יש לדווח בשדה זה, גם על תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כמפורט למעלה, ששולמו לכם כעובדים שכירים.
 • אם היה לכם בשנת המס יותר ממעסיק אחד, ששילם לקופת גמל או לקרן השתלמות, או ששילמתם עבור ביטוח אובדן כושר עבודה, עליכם למלא נספח לחישוב ההכנסה, עבור תשלומים עודפים של המעסיק לקרן השתלמות ולקופת גמל – טופס 134.

שדה 068/ 069: עבודה במשמרות בתעשייה

 • יש להעתיק מטופסי 106 את סך כל התשלומים עבור עבודה במשמרות. 
 • אתם זכאים, בתנאים מסוימים, להנחה במס עבור הכנסה זו.

שדה 258/ 272: קצבאות ומענקי פרישה

מענקי פרישה

 • אם קיבלתם השנה מענק פרישה, יש לצרף לדוח אחד מהמסמכים הבאים:
  • טופס 161.
  • אישור פקיד שומה על חישוב הפטור.
  •  אישור פקיד שומה על חלוקה לתשלומים של המענק לשנים הבאות. 
 • יש לצרף את האישורים מקופות הגמל, מהן התקבלו המענקים. 
 • אם קיבלתם מענק פרישה בשנים שעברו בכמה תשלומים, אתם חייבים במס השנה על החלק היחסי של המענק – צרפו אישור פקיד שומה על התשלומים.
 • את סכום המענק החייב במס, יש לרשום בשדה 258 / 272 ואת סכום המענק הפטור יש לרשום בשדה 209.
 • על מענק פרישה מעבודה חלים הכללים הבאים:
  • סכום הפטור – מענק פרישה מעבודה פטור ממס, עד לסכום השווה למשכורת החודש האחרון (ולא יותר מהתקרה שנקבעה בחוק), כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה. 
  • מענק פרישה שהתקבל בגלל מוות – פטור ממס עד לסכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה (ולא יותר מהתקרה שנקבעה בחוק), כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה. 
  • מנהל רשות המסים יכול להגדיל את סכום הפטור. 
  • נקבע כי הסכום הפטור יהיה 150% משכרם האחרון של העובדים, אך לא יותר מהתקרה שנקבעה בפקודה.

קצבאות

 • חלק מהקצבה, או מהקצבאות שאתם מקבלים ממעסיקיכם לשעבר,  מקופות גמל,  מקרנות פנסיה, או חלק מקצבה בשל אובדן כושר עבודה, פטור ממס כשתגיעו לגיל פרישה. 
 • לבדיקת זכאותכם לפטור, עליכם לפנות למשרד השומה באזור מגוריכם.
 • אם קיבלתם קצבה, יש לרשום את סכום הקצבה החייבת מטופס 106 – בשדה 258 / 272, ואת הקצבה הפטורה בשדה 209.

הכנסות מרכוש של בני זוג, מצטרפות להכנסה החייבת של בן הזוג בעל ההכנסה החייבת הגבוהה יותר מעבודה בשכר

יש למלא טופס 1301 במצבים הבאים:

 • אם ההכנסה היא מרכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג, לפחות שנה לפני הנישואין
 • אם ההכנסה היא מרכוש שהתקבל בירושה. שדה 059: הכנסות מנכס בית

יש לרשום בשדה זה, הכנסות מהשכרת דירה או נכס מקרקעין אחר. 

 • אם ההכנסות הן מהשכרת דירות ליחיד למגורים בלבד, דמי השכירות יהיו פטורים, עד לתקרה של 5,471 ₪ בחודש (נכון לשנת המס 2023). 
 • יש לרשום את חלק דמי השכירות, העולה על ה”תקרה המתואמת”, בשדה זה.
 • הסברים לגבי אופן חישוב ה”תקרה המתואמת” – ניתן לראות בחוברת דע זכויותיך וחובותיך.

שדה 167: הכנסות שאינן מעבודה בשכר

יש לרשום הכנסות  מרכוש אחר (שאינו נכס בית), למשל:

 • הכנסות מהשכרת ציוד. 
 • הכנסה מקצבה שאינה ממעביד או מקופת גמל.

שדות 060, 067, 157, 141: ריבית ורווחים מניירות ערך

 • יש לרשום הכנסה מריבית ומדיבידנד מניירות ערך, החייבת במס בגובה של 15%, 20% או 25%, לפי העניין.
 • הסכום יועתק מתוך טופס 867, שניתן לכם על ידי הבנק או על ידי משלם אחר.

שדה 053: משיכה לא חוקית מקופת גמל או פדיון מניות הניתנות לפדיון

יש לרשום הכנסות החייבות במס בגובה של 35%, למשל: החלק החייב בגובה מס זה, במכירת מניות הניתנות לפדיון.

שדות 078, 126, 142: ריבית על פקדונות ועל תוכניות חסכון

 • יש לרשום הכנסה מריבית על פיקדונות ועל תוכניות חיסכון, החייבת במס בגובה של 15%, 20% או 25%, לפי העניין.
 • יש להעתיק את הסכומים מתוך טופס 867, שניתן לכם על ידי הבנק או על ידי משלם אחר.
 • בסעיף זה, יש לרשום את ההכנסה החייבת, כולל הכנסות ילדיכם עד גיל 18, לפני ניכוי או פטור לבעלי הכנסות נמוכות ולמבוגרים (ניכוי לפי סעיפים 125ד’ ו- 125ה’ לפקודה).
 • הסברים לחישוב הניכוי, לפי סעיף 125ד’ או הפטור לפי סעיף 125ה’  – מפורטים בחוברת דע זכויותיך וחובותיך.

שדה 222: הכנסה משכר דירה למגורים או חוק אנרגיות מתחדשות (סולאריות)

 • אם הייתה לך הכנסה משכר דירה למגורים, ממכירת חשמל או מהשכרת מקרקעין, המשמש להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת (סולארית) ובחרת בתשלום מס סופי בשיעור של 10%, יש לרשום את ההכנסות האלה.
 • פרטים נוספים – בחוברת דע זכויותיך וחובותיך.

שדה 227: הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים

 • יש לרשום  את הסכום החייב של הכנסה מהימורים, מהגרלות ומפרסים, בכל זכייה מעל 32,760 ₪ (נכון לשנת 2023). 
 • זכייה בודדת עד לסכום זה פטורה ממס.
 • כל ₪ מעל 32,760 ₪, מקטין את תקרת הפטור באותו סכום.

לדוגמה: זכייה של 50,000 ₪. מתוך 32,760 ₪ (תקרת הפטור), יופחתו 17,240 ₪ (ההפרש בין סכום הזכייה לתקרת הפטור), כלומר סכום הפטור הוא 15,520 ₪. 
לכן, הסכום החייב יהיה 34,480 ₪ (=15,520 – 50,000).

שדה 335 : הכנסה מהשכרת מקרקעין, בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות (סולאריות)

 • אם השכרתם מקרקעין, המשמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת (סולארית), חל פטור ממס עד לסכום של 5,400 ₪ לשנה (נכון לשנת 2023). 
 • כל ₪ מעל 5,400 ₪ לשנה, מקטין את תקרת הפטור באותו סכום. 
 • על החלק החייב, יחול מס בגובה של 31% ויש לרשום את החלק החייב בשדה 335.

לדוגמה: הכנסה מהשכרת מקרקעין  בסך 6,000 ₪ בשנה – מתוך 5,400 ₪ (תקרת הפטור) יופחתו 600 ₪

(ההפרש בין סכום ההכנסה לתקרת הפטור = 5,400 – 6,000)

 ולכן סכום הפטור עומד על 4,800 ₪ (=5,400-600). ההכנסה החייבת היא 1200 ₪. 

שדה 109 / 309: הכנסות פטורות ממס (סעיף 19)

 • אנשים שנקבעה להם נכות בשיעור של 90%  ומעלה ועיוורים, זכאים לפטור ממס על הכנסתם מעבודה בשכר (הכנסות המפורטות בחלק ג’ בדוח) עד לסכום של 430,800 ₪ (בשנת המס 2023). 
 • אם ההכנסה  של עיוורים ושל אנשים עם מוגבלות  מעבודה בשכר, הייתה נמוכה מ-79,320 ₪,  או לא הייתה להם הכנסה מעבודה בשכר, הכנסתם מכל המקורות – כולל הכנסה מעבודה בשכר, תהיה פטורה ממס עד לסכום של 79,320 ₪.
 • עליכם לצרף לדוח את אישור פקיד השומה לזכאות לפטור.

שדה 332: הכנסה פטורה משכר דירה למגורים

בשדה זה, יש לרשום את סך ההכנסה הפטורה משכר דירה למגורים.

שדה 209: סך כל הכנסות פטורות ממס 

 • בשדה זה יש לרשום את סך ההכנסות הפטורות, כולל אלו שנרשמו בשדה 309/109. 
 • יש לפרט את סוג ההכנסה הפטורה ואת סכומה.

שדה 054

 • יש לרשום את מספר טופסי רווח ההון, מניירות ערך סחירים בלבד (טופס 1322) שצורפו לדוח. 
 • בדרך כלל יצורף טופס אחד בלבד.

שדה 256

 • יש לרשום את סכום מחזורי המכירות מרווח הון מניירות ערך סחירים, המופיעים בטופס 1322.
 • הסכום יועתק מתוך טופס 867, שניתן לכם על ידי הבנק או על ידי משלם אחר.

שדה 166 

יש לרשום את יתרת הפסדי ההון מניירות ערך סחירים – שלא קוזזו להעברה, לשנת המס הבאה (2021).

הוצאה בגלל רכישת ביטוח  אובדן כושר עבודה

שדה 112 או 113

אם אתם דורשים הוצאה, בגלל רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה, עליכם לרשום בשדה זה את סכום ההוצאה ששולם לרכישת הביטוח, בשל הכנסתכם מעסק או מעבודה.

שדה 206 או 207: (סעיף 25)

אם אתם שכירים שדורשים ניכוי בגלל רכישת ביטוח  אובדן כושר עבודה, עליכם לרשום בשדה זה את סכום ההוצאה המותרת, כפי שחושב בטופס 134 ולצרף את הטופס.

ניכוי בשל תשלומים לקופת גמל לקצבה

שדות 135, 180, 268,  269

 • יש לרשום סכומים ששולמו לקופת גמל, לקצבה כ”עמית עצמאי”. 
 • את סכום התשלום ניתן לחלק, במקרים מסוימים, גם בין בני הזוג.
 • ניתן לקבל ניכוי מההכנסה או זיכוי מהמס, בגלל תשלומיכם לקופת גמל, לקצבה כ”עמית עצמאי”. 
 • הניכוי משפיע על המס, על-פי גובה המס השולי שחל על הכנסותיכם. 
 • הזיכוי הוא בגובה של 35%, מתשלומיכם הנלקחים בחשבון. 
 • אם אתם רושמים את הסכום ששילמתם כ”עמית עצמאי” בשדה 135/ 180:
  • יחושב הניכוי המגיע.
  • הסכום ששולם לקופת הגמל לקצבה שעבורו לא ניתן ניכוי, יועבר לחישוב זיכוי.
  • חישוב הזיכוי יתבצע ללא צורך ברישום נוסף בדוח.
 • ניתן לחלק את הסכום ששילמתם – לקופת גמל לקצבה כ”עמית עצמאי”, בין שדה 268/ 269 לבין שדה 135/ 180, על-פי תוצאת המס הנמוכה יותר. 
 • יש לציין את החלוקה, בזמן הגשת הדוח.
 • לבדיקת ההטבה המרבית, ניתן להיעזר בהדמיית המס (סימולטור).
 • הסברים על חישוב הניכוי והזיכוי – ניתן לראות בחוברת דע זכויותיך וחובותיך.

ניכוי בשל תשלומים לביטוח לאומי

שדה 030 או 089: תשלומים לביטוח לאומי

 • יש לרשום רק תשלומים עבור דמי ביטוח לאומי, ששילמתם כעצמאים או כגמלאים. 
 • אין לכלול סכומים ששולמו לביטוח לאומי, למשל:
  • קנסות. 
  • הפרשי הצמדה. 
  • ריבית פיגורים. 
  • תשלומים עבור מס בריאות. 
 • יש לצרף את האישור השנתי שהתקבל מביטוח לאומי.

ניכוי עבור השקעה בחיפושי נפט

שדה 116 או 117: השקעות בחיפושי נפט (סעיף 28)

 • יש לרשום את סכום הניכוי, כפי שחושב בטופס 858. 
 • עליכם להגיש את טופס 858 כנספח לדוח השנתי, לצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודה חתומה מהשותפות ובה פירוט הנתונים, לחישוב הניכוי למחזיקים זכאים לשנת המס.
  • אישור מהבנק על סכומי הרכישות והמכירות במהלך השנה, ומספר היחידות המוחזקות בסוף השנה.
  • לידיעתכם: מכירת יחידת השתתפות היא רווח הון. 
  • בטופס 858 – תמצאו פירוט גם על דרך הדיווח על רווח הון.

שדות נוספים לחישוב הטבות המס עבור הפקדות לקופת גמל

שדה 244 / 245: הכנסה מובטחת

יש לרשום את סכום ההכנסה המבוטחת, המופיע בטופס 106.

שדה 248 / 249: הפקדות המעסיק לקופת גמל לקצבה

יש לרשום את סכום הפקדות המעסיק לקופת גמל לקצבה, המופיע בטופס 106.

זיכוי  – סכום הנחה ממס

 • סכום המס לתשלום –  סכום המס המחושב, בניכוי סכום הזיכויים המגיעים לכם (סכום המס המגיע). 
 • הפקודה – מעניקה זיכויים רבים, הניתנים בעיקר דרך נקודות זיכוי. 
 • שווי נקודת זיכוי אחת- הוא 2,820 ₪ לשנה (נכון לשנת המס 2023). 
 • סכום ההטבה בגלל נקודות הזיכוי – מחושב על ידי הכפלה של מספר נקודות הזיכוי שלך בשווי של נקודת זיכוי אחת.

לתשומת ליבכם: נקודות הזיכוי שאתם זכאים להן, מפורטות בחלק ח’ שלפניכם.

תושבי ישראל

 • כל תושבי ישראל זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי, שהן סכום שנתי של   6,345 ₪ (נכון לשנת המס 2023).
 • אישה זכאית לחצי נקודה נוספת. בסך הכול: 2.75 נקודות זיכוי, שהן סכום שנתי של  7,755 ₪ (נכון לשנת המס 2023).
 • סכומים אלו הם ההנחות הבסיסיות, בחישוב המס של יחידים תושבי ישראל.
 • לתשומת ליבכם: 
  • אם אתם תושבי ישראל, סמנו X בשדה 020 (סעיף 31 לדוח). 
  • אם אתם נשואים, סמנו X בשדה 021 (סעיף 32).

זיכוי לבני זוג נשואים עם ילדים

אישה נשואה 

שיש לה ילדים, זכאית לנקודות זיכוי נוספות, עבור כל ילד לפי הפירוט הבא (נכון לשנת המס 2023):

 • 1.5 נקודת זיכוי – עבור כל ילד בשנת לידתו. 
 • קיימת אפשרות להעברת נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות הזיכוי) – משנת הלידה לשנה שלאחריה.
 • 2.5 נקודות זיכוי – עבור כל ילד, בשנת המס בה מלאו לו שנה ועד לשנת המס – בה מלאו לו 5 שנים. 
 • נקודת זיכוי אחת – עבור כל ילד, בשנת המס בה מלאו לו 6 ועד לשנת המס – בה מלאו לו 17.
 • 0.5 נקודת זיכוי – עבור כל ילד, בשנת המס בה מלאו לו 18.

לתשומת ליבכם:  המפורט למעלה תקף, גם לגבי מי שהתחתנה עם אלמן, עבור ילדיו.

גבר נשוי

זכאי לנקודות זיכוי עבור ילדיו, לפי הפירוט הבא (נכון לשנת המס 2023):

 • 1.5 נקודות זיכוי – עבור כל ילד בשנת לידתו. 
 • 2.5 נקודות זיכוי – עבור כל ילד בשנת המס בה מלאו לו שנה, ועד לשנת המס בה מלאו לו 5 שנים.  

לתשומת ליבכם: המפורט למעלה תקף, גם לגבי מי שהתחתן עם אלמנה, עבור ילדיה שהם פעוטות.

משפחה חד הורית

 • יחיד שהוא הורה במשפחה חד הורית, לילדים שטרם מלאו להם 19 שנים, זכאי לנקודת זיכוי אחת על  היותו “משפחה חד-הורית”, בתנאי שאינו חי עם יחיד אחר.
 • אם אתה הורה במשפחה חד-הורית, החי בנפרד, סמן X בשדה 026.
 • הורה במשפחה חד-הורית, יסמן אם הוא מנהל משק בית משותף עם יחיד אחר.
 • הורה במשפחה חד-הורית, זכאי לנקודות זיכוי עבור ילדים הנמצאים בחזקתו, כמפורט:
  • 1.5 נקודת זיכוי – עבור כל ילד בשנת לידתו. 
  • 2.5 נקודות זיכוי – עבור כל ילד, בשנת המס בה מלאו לו שנה, ועד לשנת המס בה מלאו לו חמש שנים.
  • נקודת זיכוי אחת – עבור כל ילד בשנת המס בה מלאו לו 6, ועד לשנת המס בה מלאו לו 17.
  • חצי נקודת זיכוי – עבור כל ילד בשנת המס בה מלאו לו 18.

משפחה חד-הורית שבה ילד או ילדים להורה אחד

ילד להורה אחד 

 • ילד שבשנת המס לא מלאו לו 19 ואחד מהוריו נפטר.
 • רשום במרשם האוכלוסין בלי פרטי אחד ההורים. 

במשפחה חד הורית שבה ילד או ילדים להורה אחד,  ההורה זכאי לנקודות כמשפחה חד הורית,  ולנקודות זיכוי נוספות, עבור כל אחד מילדיו עד לגיל 5 שהינו ילד להורה אחד, כמפורט:

 • 1.5 נקודת זיכוי – עבור כל ילד בשנת לידתו.  
 • 2.5 נקודות זיכוי – עבור כל ילד בשנת המס בה מלאו לו שנה, ועד לשנת המס בה מלאו לו 5 שנים.

לדוגמה:
אלמנה במשפחה חד-הורית שבה ילד בן שנתיים,  זכאית לנקודות זיכוי כמפורט:

 • כתושבת – 2.25 נקודות.
 • כאישה – חצי נקודה.
 • כהורה במשפחה חד-הורית, שהוא הורה ל”ילד להורה אחד” – 1 נקודה.
 • כזיכוי עבור ילד להורה במשפחה חד-הורית – 2.5 נקודות.
 • כזיכוי עבור ילד שהוא “ילד להורה אחד” – 2.5 נקודות.

לתשומת ליבכם: 

 • כדי לקבל את נקודות הזיכוי עבור ילדים, יש למלא את השדות: 022/291/190/262/260 בהתאם למצב המשפחתי. 
 • כדי להעביר נקודת זיכוי אחת לשנה שאחריה,  יש למלא את שדה 362/361.

השתתפות בכלכלת ילדים

 • הורה החי בנפרד, שמפרנס את ילדיו שאינם סמוכים על שולחנו, זכאי לנקודת זיכוי שנתית אחת. 
 • יש לצרף לבקשה להחזר מס, את פסק הדין שמראה את ההשתתפות בפרנסת ילדיו. 
 • אם אתה הורה שמפרנס את ילדיך, שאינם בחזקתך, סמן X בשדה 029 / 129.
 • בנוסף, הורה כאמור, זכאי לנקודות זיכוי עבור ילדיו עד גיל 5, שאינם סמוכים על שולחנו, כמפורט:
  • 1.5 נקודות זיכוי – עבור כל ילד בשנת לידתו. 
  • 2.5 נקודות זיכוי – עבור כל ילד בשנת המס בה מלאו לו שנה, ועד לשנת המס בה מלאו לו 5 שנים.

תשלום מזונות לבן זוג לשעבר

 • יחיד המשלם מזונות לבן זוג לשעבר, והוא נשוי לבן זוג אחר, זכאי לנקודת זיכוי שנתית אחת בגלל תשלום המזונות. 
 • יש לסמן X בשדה 028 / 153.
 • יש לצרף את פסק הדין או את הסכם הגירושין.

זיכוי בעד ילד עם מוגבלות

 • אם יש לך או לבן זוגך בשנת המס: ילד משותק, עיוור או עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, יובאו בחשבון בחישוב המס שלך או של בן זוגך, לפי בחירתכם, שתי נקודות זיכוי עבור כל ילד. *הורים גרושים או פרודים לילד עם מוגבלות, זכאים – כל אחד מהם, להטבת זו.  
 • הזיכוי יינתן גם עבור ילד עד גיל 18, עם לקות למידה חמורה של קשב וריכוז. 
 • למימוש ההטבה יש להציג, בנוסף לטופס 116א, הפנייה של ועדת השמה לחינוך מיוחד (למשל: גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל ואחרות).
 • עבור ילד עם מחלה קשה, הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו:
 1. אם ההורה זכאי לגמלת ילד נכה מביטוח לאומי אין צורך בצירוף מסמכים
 2. אם ההורה אינו זכאי לגמלת ילד נכה מביטוח לאומי יש לצרף טופס 127 ו-116א. 

בכל מקרה רשאי פקיד השומה לדרוש מסמכים נוספים.

 • התנאים למתן ההטבה:
  • ההכנסה החייבת (בתוספת הכנסה פטורה) של ההורה לילד עם מוגבלות ובן זוגו, אינן עולות על 291,000 ₪.
  • ההכנסה החייבת (בתוספת הכנסה פטורה) של ההורה לילד עם המוגבלות, אינן עולות  על 182,000 ₪, אם אין לו בן זוג בשנה (בשנת 2023).
 • יש לציין בשדה 023 / 131, את מספר הילדים עם מוגבלות, שעבורם אחד מבני הזוג מבקש נקודות זיכוי.

עולה חדש ותושב חוזר

 • עולה חדש ותושב חוזר – כהגדרתם בסעיף 35 לפקודה, זכאים להקלות במס במשך 42 החודשים הראשונים לעלייתם או חזרתם.
 • ספירת 42 החודשים, מתחילה מיום קבלת תעודת עולה חדש או תעודת תושב חוזר.
 • נקודות הזיכוי המגיעות הן לפי הפירוט הבא:
  • 1/4 נקודת זיכוי לחודש, במשך 18 החודשים הראשונים.
  • 1/6 נקודת זיכוי לחודש, במשך 12 חודשים נוספים.
  • 1/12 נקודת זיכוי לחודש, במשך 12 חודשים נוספים.
 • יש לציין בשדה 295 / 296 את תאריך העלייה או החזרה שלכם, או של בן או בת זוגכם. 
 • אם אתם מבקשים להקפיא את תקופת הזכאות, עליכם לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת עולה.
  • אישור על לימודים. 
  • אישור על שהייה בחוץ לארץ.
  • אישור על  שירות סדיר בצה״ל.

לתשומת ליבכם: נקודות הזיכוי לעולה או לתושב חוזר, ניתנות בנוסף לנקודות הזיכוי של תושב ישראל.

חיילים וחיילות משוחררים

שדה 224 / 324: תאריך שחרור משירות סדיר

יש לרשום:

 • את החודש (בשתי ספרות).
 • את שנת השחרור (בארבע ספרות).

שדה 024 / 124: מספר חודשי שירות סדיר

 • יש לרשום את מספר חודשי השירות. 
 • גובה הזיכוי תלוי בתקופת השירות הסדיר, השירות הלאומי או השירות האזרחי. 
 • הזיכוי מוענק במשך 36 החודשים שלאחר השחרור. 
 • חייל לאחר 23 חודשי שירות מלאים וחיילת לאחר 22 חודשי שירות מלאים, זכאים ל- 1/6 נקודת זיכוי לחודש. 
 • חייל ששירת פחות מ- 23 חודשים וחיילת ששירתה פחות מ-22 חודשים, זכאים ל – 1/12 נקודת זיכוי לחודש.

לתשומת ליבכם: 

 • הזיכוי יינתן כנגד המס על הכנסה מעבודה בשכר:
  • בכל תחום של עיסוק.
  • החל מהחודש שלאחר החודש בו השתחררו.
 • בשנת השחרור יינתן זיכוי יחסי, בהתאם למספר החודשים בשנת המס מיום השחרור.
 • יש לצרף לדוח צילום של תעודת שחרור או תעודת סיום שירות (תעודה שמראה תאריך שחרור ומספר חודשי שירות).

לדוגמה: תאריך שחרור ביום 31.8.2018 לאחר 36 חודשי שירות. 36 חודשים מסוף חודש השחרור, הם בתאריך 31.8.2021. זוהי גם התקופה המזכה בזיכוי. לכן מספר החודשים לזיכוי בשנת 2018 הוא 4 חודשים.
במקרה זה, יש לרשום בשדה 224 / 324 – 082018 ובשדה 024 / 124 – 36.

נקודות זיכוי למסיימי לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע

יש למלא את טופס 119, בהתאם לדברי ההסבר בטופס ולהעתיק לשדה המתאים בדוח (181/182).

זיכוי עבור תשלומים לביטוח חיים או לקצבה

בשדה 036 / 081: תשלומים לביטוח חיים

יש לרשום את תשלומי הפרמיות לביטוח חיים (מרכיב “הריסק” בלבד), כולל הסכומים המפורטים בטופסי 106, מהסעיף שמספרו זהה למספר השדה, כלומר: 081/036. 

בשדה 140 / 240: תשלומים לביטוח קצבת שארים

יש לרשום את תשלומיכם לביטוח קצבת שארים, כולל הסכומים המפורטים בטופסי 106, מהסעיף שמספרו זהה למספר השדה, כלומר: 240/140.

בשדה 045 / 086: תשלומים לקופת גמל לקצבה, כ”עמית שכיר”

יש לרשום מהסכומים המפורטים בטופסי 106, את סכום תשלומיך לקצבה, מהסעיף שמספרו זהה למספר השדה, כלומר: 086/045.

בשדה 268 / 269: תשלומים לקופת גמל לקצבה, כ”עמית עצמאי”

 • בשדה זה, יש לרשום סכומים ששולמו לקופת גמל, לקצבה כ”עמית עצמאי”. 
 • הסברים לגבי חישוב הזיכויים המפורטים לעיל – ניתן לראות בחוברת דע זכויותיך וחובותיך.

זיכוי בעד החזקת קרוב במוסד

אם שילמתם למוסד מיוחד בעד החזקה של ילד, בן זוג או הורה:

 • משותקים לחלוטין.
 • מרותקים למיטה לתמיד.
 • עיוורים.
 • בלתי שפויים בדעתם.
 • ילד עם מוגבלות שכלית-התפתחותית. 

מגיע לכם זיכוי בגובה של 35% מחלק מהסכומים ששילמתם, העולה על 12.5% מהכנסתכם החייבת. 

לתשומת ליבכם: התשלומים בסעיף זה, כוללים את כל הסכומים ששולמו בעד החזקה במוסד, כולל תשלומים עבור טיפול רפואי על ידי המוסד.

שדה 132 / 232:

 • יש לרשום את הסכומים ששולמו בשנת המס למוסד המיוחד, ולצרף קבלות מקוריות המאשרות שדורשי הזיכוי הם המשלמים.
 • התנאים לזיכוי זה הם:
  • הגשת תעודה רפואית לפי העניין (טופס 127).
  • הכנסותיו של ההורה של הילד עם המוגבלות ושל בן זוגו החייבות והפטורות, לא עלו על 291,000 ₪ בשנת המס (נכון לשנת המס 2023).
  • להורה של הילד עם המוגבלות אין בן זוג, והכנסותיו החייבות והפטורות בשנת המס לא עלו על 182,000 ₪ (נכון לשנת המס 2023).

לתשומת ליבכם, 
אם שילמתם עבור הוצאות להחזקת ילד במוסד מיוחד, תצטרכו לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

 • קבלת נקודות זיכוי בעד ילד עם מוגבלות, כמפורט למעלה.
 • קבלת זיכוי כמפורט בסעיף זה, לגבי כל ילד.

זיכוי בעד תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית

 • אם תרמתם, אתה או בן זוגך, למוסד ציבורי שאישר שר האוצר לעניין זה, או לקרן לאומית סכום העולה על 190 ₪, אתם זכאים לזיכוי מהמס בגובה של 35% מסכום התרומה, בתנאים הבאים:
  • הזיכוי לא יותר לגבי חלק מהתרומה, העולה על 9,517,000 ₪  (נכון לשנת המס 2022).
  • הזיכוי לא יותר לגבי חלק מהתרומה, העולה על  30% מההכנסה החייבת שלך, לפי הנמוך.
 • תוכלו להיעזר ביישום באתר האינטרנט של רשות המסים, כדי לבדוק האם המוסד הציבורי מאושר על-ידי שר האוצר לעניין התרומות. הרשימה מתעדכנת מפעם לפעם.

שדה 037 / 237:

 • יש לרשום את סכומי התרומות לגופים הציבוריים שהוכרו בנושא, על ידי שר האוצר. 
 • יש לצרף קבלות מקוריות בלבד.
 • אם תרמתם בשנת המס, סכום העולה על 30% מההכנסה החייבת שלכם, תהיו זכאים לקבל זיכוי על יתרת התרומה, בשלוש שנות המס הבאות, בכפוף לתנאים שנקבעו בסעיף 46 ובכפוף לתקרה.
 • הסברים ודוגמאות לחישוב הזיכוי המפורט למעלה – ניתן לראות בחוברת דע זכויותיך וחובותיך.

זיכוי בעד הוצאות להנצחת זכר חיילים או שוטרים שנספו במערכה ולזכר מי שנספו בפעולות איבה

תוכלו לקבל זיכוי מהמס בסכום השווה ל-30% מהסכום שהוצאתם, במקרים הבאים:

 • אם הוצאתם סכומים להנצחת זכר  בן משפחתכם – בן זוג, בן, אח, הורה, נכד, גיס או חתן, שהיו חיילים או שוטרים שנספו במערכה.
 • אם הוצאתם סכומים להנצחת זכר בן משפחתכם, חלל פעולות האיבה והטרור. 

שדה 143 / 144: 

יש לרשום את סכום ההוצאות.

הנחה במס לתושבי אילת

 • אם מקום מגוריכם הקבוע הוא באזור אילת והכנסתכם נוצרת באילת או באזור חבל אילות מהמקורות הבאים: עבודה, משלח יד או עסק, אתם זכאי להנחה במס בגובה של 10% מההכנסה החייבת, עד לתקרה של 259,800 ₪ (בשנת 2023).
 • התנאי לזכאות להנחה הוא מגורים רצופים במשך 12 חודשים לפחות. 
 • בשנה הראשונה להיותכם תושבי אילת, יינתן הזיכוי באופן יחסי לזמן התושבות. לדוגמה: מי שהפכו לתושבי אילת ב-1 באוגוסט 2022 וגרו בה לפחות עד ליום 1 באוגוסט 2023, יהיו זכאים בשנת המס 2022 לזיכוי יחסי, לפי הכפלה של סכום הזיכוי השנתי ב-5/12.
 • אם הפסקתם להיות תושבי אילת והייתם תושב אילת במשך 12 חודשים רצופים לפחות, תהיו זכאים בשנת העזיבה שלכם, לזיכוי מהמס באופן יחסי לתקופת התושבות שלכם בעיר, בכפוף לתנאים שפורטו למעלה.
 • כדי לקבל את ההטבה, עליכם להגיש בקשה לעיריית אילת, על גבי טופס 1312. 
 • העירייה תיתן את האישור על גבי טופס 1312א. 
 • אישור זה יימסר למעסיקים או יצורף לדוח שתגישו לפקיד השומה, לפי העניין.

שדה 139 / 183

 • תושבי אילת ירשמו את הכנסתם מעבודה, מעסק או ממשלח יד  שהתקבלה באילת.
 • עליכם לרשום בדוח את תאריך ההגעה לאילת ואת תאריך עזיבתה.

הנחה במס לתושבי ישובים מסוימים

 • יש יישובים שתושביהם זכאים להנחה מהמס, בגובה מסוים מההכנסה ובכפוף לתקרה.
 • תושב ביישוב מסוים הוא יחיד שמרכז חייו באותו יישוב. 
 • התנאי לזכאות להנחה הוא מגורים רצופים במשך 12 חודשים לפחות.
 • בשנה הראשונה  כתושבים ביישוב מזכה, יינתן הזיכוי באופן יחסי לזמן התושבות. 
 • לגבי שנת המס הראשונה למגורים ביישוב – תוכלו לקבל את הזיכוי בסוף השנה הראשונה למגורים, באמצעות הגשת דוח למס הכנסה לגבי אותה שנה.
 • בשנה לאחר מכן, עובדים שכירים יכולים לקבל את הזיכוי, גם על-ידי הצגת אישור תושבות למעסיקים או באמצעות תיאום מס.
 • אם הפסקתם להיות תושבים בישוב מזכה והייתם תושבי היישוב במשך 12 חודשים רצופים לפחות, תהיו זכאים בשנת העזיבה, לזיכוי מהמס באופן יחסי לתקופת תושבותכם ביישוב.
 • כדי לקבל את ההטבה, עליכם להגיש בקשה לרשות המקומית, על גבי טופס 1312. 
 • הרשות תיתן את האישור על גבי טופס 1312א. 
 • אישור זה יימסר למעסיקים או יצורף לדוח שתגישו לפקיד השומה, לפי העניין.
 • סכום זיכוי זה, לא יעלה על סכום המס שאתם חייבים בו בגלל הכנסתכם מעבודה בשכר.

לתשומת ליבכם: 

 • את רשימת היישובים המזכים, ניתן לראות בחוברות הניכויים המתפרסמות בכל שנה באתר רשות המסים.
 • עליכם לרשום בסעיף 51 לדוח: את שם היישוב ואת תאריך ההגעה אליו או עזיבתו.

זיכוי לחייל המקבל תוספת רמת פעילות א’

* “חייל” כהגדרתו בסעיף 11 לפקודה, המקבל “משכורת מיוחדת” (משכורת הכוללת תוספת פעילות רמה א’, ששולמה במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות), זכאי לזיכוי בשיעור של  5% ממשכורתו המיוחדת או מסכום של 160,080 ₪ (נכון לשנת המס 2021), לפי הנמוך. 

 • לא יינתן זיכוי חייל בנוסף לזיכוי תושב, בשל אותה תקופה.

שדה 294

 • המחזור הוא סך התקבולים וההכנסות ואינו כולל מע”מ. 
 • יש לרשום את סך המחזור מהשכרה, מריבית ומהכנסות אחרות החייבות בשיעורי מס רגילים, למשל: שכר סופרים ומרצים. 
 • אין לכלול הכנסות מעבודה ומקצבאות.

שדה 042

יש לסכם מתוך טופסי  106 – את סכום ניכויי המס במקור, מהכנסות מעבודה ומקצבאות שנוכו מכם ומבן או בת הזוג.

שדה 043

יש לסכם מתוך טופסי 867 – ניכויי מס במקור מריבית, שההכנסות מהן נכללו בשדות 078, 126 ו- 142, ממך ומבן או בת הזוג ומילדיכם שלא מלאו להם 18.

שדה 040

יש לסכם מתוך טופסי 806 (857)  – את ניכויי המס במקור שנוכו מכם ומבן או בת הזוג, עבור הכנסות ממשלמים אחרים.

מקדמות

 • מקדמות הן סכומים המשולמים על ידכם במהלך שנת המס, למשל: מקדמה על חשבון. 
 • אין לרשום סכומי מקדמות ששולמו על-ידכם במהלך שנת המס. סכומים אלו נכללים  אוטומטית, בחישוב המס לתשלום או להחזר.

חתימה, הגשה וחותמת

 • חתימה

  • זכרו לחתום על הדוח. 
  • דוח שאינו חתום, אינו נחשב כדוח שהוגש. 
  • הדוח יהיה חתום על ידי בן הזוג הרשום ובן או בת זוגו.
  • אם הדוח חתום בידי “בן הזוג הרשום” בלבד, הוא ייחשב כמי שהצהיר שיש לו ייפוי כוח מבן זוגו לחתום בשמו.
  • בחתימתכם, אתם מצהירים כי כל הפרטים שנמסרו בדוח נכונים ומלאים.
  • אם נעזרתם תמורת תשלום, במסייעים (מי שעזרו לכם במילוי הדוח), עליהם ם למלא את פרטיהם ולחתום על הדוח.
 • הגשה וחותמת

  • לאחר שמילאתם את הדוח וחתמתם עליו, יש להגישו באחד ממשרדי השומה. 
  • בהגשת הדוח יש להחתיםאותו בשני עותקים, בחותמת “נתקבל”.
  • תאריך החותמת הוא התאריך בו  הדוח נחשב כמוגש. 
  • החותמת תשמש כהוכחה להגשת הדוח.
  • עליכם להגיש את הדוח, עם כל המסמכים הנדרשים המפורטים במדריך זה.

לידיעתכם, ניתן להוריד את כל הטפסים הנדרשים למילוי על ידכם, באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל להורדת הטפסים מאתר רשות המסים. 

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2024/01/3-1.png
עדכונים
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/12/הטבות-מס-הכנסה.png
הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/12/סוף-שנת-המס.png
סיום שנת המס - המלצות
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/08/מס-הכנסה-מידע-למעסיקים.png
מס הכנסה - מידע למעסיקים
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2022/10/תיאום-מס.png
מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מס
1 2 3

תוכן עניינים